— 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ("ZÁKON")

 —

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Prevádzkovateľ:

AristorA s. r. o., so sídlom Budovateľská 99 , Ľubica 05971, IČO:53144511, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Číslo obchodného registra: 40790/P  (ďalej len "Prevádzkovateľ"), email: aristora@aristora.sk.

Osobné údaje ktoré spracovávame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracovávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Kontaktné údaje: emailová adresa 

Identifikačné údaje: meno a priezvisko po začatí komunikácie

Návštevnosť našich domén a subdomén sledujeme prostredníctvom nástroja Google Analytics Tieto dáta slúžia na zlepšovanie služieb, ktoré poskytujú naše weby. Všetky tieto dáta sú anonymné. Viac nájdete v dosť podrobnej slovenskej verzii Podmienok Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

- zasielanie správ emailom,

- priameho marketingu (informovanie o produktoch a službách)

- zisťovanie mienky Užívateľa o uskutočnenej Služby, ktorú Užívateľ absolvoval

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre Prevádzkovateľa.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, ktoré budú použité pre účely marketingu budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Po zániku účelu spracúvania (pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpisom, alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné vyplniť kontaktný formulár.

Kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci Prevádzkovateľa.

Práva:

Ako "dotknutá osoba" máte podľa Zákona nasledujúce práva:

- právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),

- právo na opravu (§ 22 Zákona),

- právo na vymazanie (§ 23 Zákona),

- právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),

- právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),

- právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),

- právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť elektronicky na emailovú adresu aristora@aristora.sk

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

Zmeny v ochrane osobných údajov
V prípade zmeny spôsobu ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na našej domovskej stránke www.aristora.sk a na iných vhodných miestach, aby ste boli informovaní o tom, ktoré údaje zhromažďujeme, akým spôsobom ich používame a za akých okolností ich zverejňujeme.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek pozmeniť spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov, z toho dôvodu Vás žiadame o pravidelné sledovanie príslušných informácii na našej webovej stránke. V prípade uskutočnenia zásadnejších zmien v zabezpečení ochrany osobných údajov Vás na túto skutočnosť upozorníme emailom alebo iným vhodným spôsobom na našej webovej stránke.

Kontakt
V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa Ochrany osobných údajov na našej webovej stránke, kontaktuje nás prosím emailom na aristora@aristora.sk.